Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda óvodavezetői pályázat

Csólyospálos  Község Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda óvodavezető (magasabb vezetői) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

Vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2018. augusztus 16-tól, 2023. augusztus 15-ig szól.

Munkavégzés helye: 6135. Csólyospálos, Móra Ferenc u. 11.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:Óvodavezetői feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok, alapító okirat  és munkaköri leírás alapján.

Illetmények és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,  a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • főiskola, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdésében és a 3. melléklet 2. pontjában meghatározott végzettség és szakképzettség ,
 • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása,
 • magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező bevándorló vagy letelepedett,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség
 • a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban (óvodapedagógus ) áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe (óvodapedagógus ) kinevezhető
 • a pályázati kiírásban kért dokumentumok hiánytalan becsatolása.

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • legalább 5 év vezetői munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó szakmai életrajza,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
 • iskolai és szakmai végzettséget igazoló bizonyítványok közjegyző által hitelesített másolata, vagy a végzettséget igazoló okiratok egyszerű  másolatai azzal, hogy legalább a pályázat benyújtásával egyidejűleg a végzettséget tanúsító okiratok eredeti példányait köteles bemutatni a Csólyospálosi  Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány arról, hogy a pályázó büntetlen előéletű, illetve nem áll a munkakörének megfelelő vagy a munkaköre részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • az illetmény megállapításához szükséges korábbi jogviszonyokról, munkaviszonyokról kiadott munkáltatói igazolás,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozat.
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy intézményvezetői megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
 • nyilatkozat arról, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 25.

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2018. augusztus 16.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Közszolgálati Állásportál – 2018. április 16.
 • Oktatási és Kulturális Közlöny
 • www.csolyospalos.hu honlapon
 • Csólyospálosi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot zárt borítékban „ óvodavezetői pályázat ” megjelöléssel 2 példányban papíralapon (1 példányt összefűzés nélkül)  kérjük benyújtani postai úton vagy személyesen.

Cím:Csólyospálos Község Önkormányzata  6135. Csólyospálos, Kossuth u. 62.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Képviselő-testületi döntés a 326/2013. (VIII. 30.) Korm.rendelet 23.§ (8) bekezdésében meghatározott időben

A munkakörrel kapcsolatosan bővebb felvilágosítást Ábrahám-Furus János  polgármester nyújt a 77/486-057-es telefonszámon.