Óvodai beiratkozás

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a Csólyospálosi Nyitnikék Óvodában az óvodai beiratkozás a 2018/2019-es nevelési évre a következő napon történik:
– 2018. április 23. (hétfő): 8-16 óráig
– 2018. április 24. (kedd): 8-16 óráig.
Helye: Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda, 6135 Csólyospálos, Móra Ferenc utca 11.

A beíratáshoz szükséges okmányok:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • a gyermek TAJ kártyája,
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
  • amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult a gyermek, az erről szóló határozat.

A gyermek felvételéről az óvodavezető dönt, melyről 2018. május 22-ig értesíti a szülőt. Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (Csólyospálos Önkormányzat Jegyzőjének) címezve az óvoda vezetőjénél. A fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.

  • Be kell íratni minden gyermeket, aki augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, ugyanis a nevelési év kezdő napjától (2018. szeptember 1-jétől) legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

  • Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A szülő az óvodai nevelésre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a hirdetményben meghatározott időpontban. A beíratás elmulasztása szabálysértésnek minősül.

Az óvoda felvételi körzete: Csólyospálos Község közigazgatási területe.

A Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvételére, óvodai nevelésének biztosítására jogosult. A sajátos nevelési igényű gyermekek közül azon gyermekről gondoskodik, akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján beszédfogyatékosak vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek.

Csólyospálos Község Jegyzője